Skip to content

DMV ambities

NPDMV Ambitiedocument 2023-2028 279x342pVerduurzaming van de Nederlandse defensie- en veiligheidssector

Ambitie 2023 - 2028

Dit document beschrijft de ambitie, de prioriteiten, de werkwijze en de concrete activiteiten van het NIDV Platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid (NPDMV). Het is tot stand gekomen door middel van het analyseren van beleidsvoornemens, de uitvoeringsagenda en identificeren van behoeftes van Defensie, Politie en de andere civiele publieke veiligheidsdiensten enerzijds en het in kaart brengen van externe omgevingsfactoren en inzichtelijk maken van capaciteiten van de Nederlandse industrie en kennisinstituten anderzijds.

Organisatiespecifieke duurzaamheidsdoelen