Klant cases routekaarten (road maps)

In onze dynamische wereld, is het verminderen van onzekerheid en het verhogen van de flexibiliteit en innovatiekracht van een organisatie de sleutel tot succesvolle strategie.


Als onderdeel van onze road map projecten voeren we marktanalyse en verkenningen uit, analyseren we waardeketens, definiëren we requirements voor nieuwe producten en processen, voeren we technology assessments uit en definiëren we ontwikkelpaden en actieprogramma’s. 

Road maps kunnen u helpen om: 

  • ‘blinde vlekken’ in product- en technologieplannen te identificeren;
  • investeringen te prioriteren gebaseerd op veranderende krachten in de markt;
  • betere (concurrerende en realistische) doelen te stellen;
  • te bepalen waar in uw organisatie nieuwe technologieën ingezet gaan worden.

DNV heeft ruime ervaring met het opstellen van road maps (of routekaarten). We kunnen u ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van markt & technology road maps, innovatie road maps, R&D road maps, beleid road maps en product road maps. We hebben onder andere road maps opgesteld voor bedrijven in de maritieme sector, voedingsindustrie, chemie, energiesector, ICT en voor gemeenten en overheden. Veel van onze routekaarten zijn opgesteld ter ondersteuning van de energietransitie in de gebouwde omgeving of CO2-reductie voor de industrie.

De routekaarten voor energietransitie in de gebouwde omgeving zijn onderdeel van regionale of lokale energiestrategieën, integrale warmteplannen en/of gebiedsgerichte projecten voor de aardgasloze wijken. We analyseren bronnen, ontwikkelen energieconcepten en voeren technische economische haalbaarheidsstudies uit voor gemeenten en regio's. We hebben routekaarten opgesteld voor gemeenten, projectontwikkelaars, netbeheerders en energiecorporaties.

We hebben energie-efficiëntie en CO2-reductie routekaarten opgesteld voor bedrijven en sectoren in de chemie, food, tapijt, water, energie en tapijtsector. In nauwe samenwerking met stakeholders rekenen we opties, kosten, CO2-reductie routes door en brengen we het draagvlak voor de routes in kaart. De CO2-reductie routekaarten in Nederland richten zich (in lijn met het klimaatakkoord) op 50% CO2-reductie per 2030 of 80-95% in 2050. De energie-efficiëntie routekaarten richten zich op 30-50% energie-efficiëntieverbetering.

Hieronder volgen enkele voorbeelden: 

Warmteconcepten en routekaart voor nieuwe warmtenetten. HVC is voor diverse Nederlandse gemeenten een partner in het uitwerken en uitvoeren van plannen voor de energietransitie. Centraal hierbij staat de ambitie om Nederland minder afhankelijk te maken van aardgas. DNV heeft samen met een multidisciplinair team van experts vanuit HVC en DNV warmteconcepten ontwikkeld, het technische en economische potentieel voor diverse bronnen (zoals: geothermie, aquathermie, zonthermie, biomassa, seizoensopslag en warmtepompen) in het HVC-gebied geanalyseerd. Ook hebben we voor de Drechtsteden op de specifieke locatie afgestemde warmteconcepten gedefinieerd, geanalyseerd en doorgerekend. De concepten zijn met het DNV-warmtetransitie-model doorgerekend op kosten en duurzaamheid.

Routekaart en bronnenstrategie voor het verduurzamen van een warmtenet. Voor de eigenaar van een groot warmtenet hebben we alternatieve bronnenstrategieën ontwikkeld en beoordeeld voor de verdere vergroening van een bestaand warmtenet. In nauwe samenwerking met diverse (technische, financiële en commerciële) experts van de eigenaar hebben we het potentieel, de kosten en de acceptatie van lokale hernieuwbare warmtebronnen (zoals: geothermie, aquathermie, zonthermie, biomassa en seizoensopslag) vastgesteld. Op basis van een trendverkenning hebben we scenario's voor de potentiële toekomstige warmtevraag richting 2030 geformuleerd. We hebben diverse stadsverwarming-concepten bestaande uit een combinatie van netwerk lay-outs, temperatuurregimes en warmtebronnen opgesteld. We hebben de concepten geanalyseerd op basis van diverse technische, economische en sociale indicatoren en de concepten op een transparante wijze met behulp van het DNV-warmtetransitie-model doorgerekend op kosten en duurzaamheid.

CO2-reductie routekaart raffinaderijsector. DNV heeft voor de Nederlandse raffinage-industrie het CO2-reductiepotentieel bepaald en routekaarten ontwikkeld voor 2030 en 2050.  We hebben na een uitgebreide analyse van de belangrijkste technologieën voor Carbon Capture, elektrificatie en waterstofproductie en -gebruik routekaarten opgesteld en doorgerekend voor 2030 en voor 2030-2050. De routekaart voor 2030 resulteerde in een CO2-reductie van meer dan 40%. De routekaarten 2030-2050 voor Carbon Capture, waterstof en elektrificatie resulteerden in een CO2-reductie van 70-90%. De kosten en het CO2-reductiepotentieel zijn doorgerekend met een door DNV opgesteld CO2-reductie- en energiemodel voor de raffinagesector.

Ontwikkelpaden naar een CO2-vrije chemisch fabriek in 2030. In opdracht van een chemisch concern hebben we onderzocht hoe een van haar fabrieken een CO2-neutrale productiefaciliteit kan worden. We hebben daarbij naar scoop 1, 2 en 3 emissies gekeken. De bijdrage van het vergroenen van het grondstoffengebruik en de mogelijkheid om zelf groene biobased grondstoffen en producten te leveren was onderdeel van de opdracht. We hebben in samenwerking met experts van de opdrachtgever de huidige situatie geanalyseerd, CO2-reductie-optie geïdentificeerd en geanalyseerd, diverse ontwikkelpaden gedefinieerd en een scenario-gebaseerd-model ontwikkeld om de kosten en footprint-reductie van ontwikkelpaden door te rekenen.

Road maps voor een innovatieve en duurzame chemie. Voor de Vlaamse chemie heeft DNV markt & technologie road maps opgesteld voor polymeer kringlopen, scheidingstechnologieën, micro processoren en nevenstromen. DNV heeft voor polymeer recycling in vier workshops met de ketenpartners een marktanalyse en -verkenning uitgevoerd, de sterke en zwakke punten in diverse ketens geanalyseerd, product en proces requirements vastgesteld, technologieën beoordeeld en een road map opgesteld. Voor de road map nevenstromen hebben we via desk research, elektronische bevraging, groepsinterviews de belangrijkste kansen (nevenstromen en producten) en barrières in kaart gebracht. In een afsluitende workshop met ketenpartners zijn de resultaten aangescherpt en acties gedefinieerd. 

Road maps Circulaire economie Vlaanderen. De Vlaamse overheid wil de implementatie van een circulaire Vlaamse economie versnellen. Om dit te realiseren heeft ons team met betrokken stakeholders road maps ontwikkeld met gedragen en SMART geformuleerde doelen in lijn met horizon 2020. De road maps geven aan hoe bestaande programma’s effectiever ingezet kunnen worden en op welke wijze de transitie economisch aantrekkelijk wordt voor bedrijven. Als onderdeel van dit project hebben we road maps opgesteld voor: metalen, bouw, kunststof, agro food en water.

Visie en routekaart afvalwaterketen 2030. De doelstelling van de opdracht was om te onderzoeken of en hoe de afvalwaterketen kan worden getransformeerd tot een duurzame keten, die grondstoffen, energie en water voor nuttig gebruik levert. Als onderdeel van dit traject hebben we met waterschappen, gemeenten, keten en kennispartners scenario’s ontwikkeld, kansen voor hergebruik geïdentificeerd en uitgewerkt en een visie en een road map opgesteld voor grondstoffen, energie en water. Klik hier voor meer informatie over onze werkwijze. 

Visie en routekaart vlees 2030. De doelstelling van de routekaart is het verbeteren van Energie Efficiency met 30% tot 50% en het verbeteren van de houdbaarheid met 50% tot 100%. Als onderdeel van dit traject hebben we onder andere startend vanuit een sectoranalyse een visie en deelroutekaarten ontwikkeld voor koel & vries technologieën, conserveringstechnologieën, ketenoptimalisatie en het verwaarden van nevenproducten. Klik hier voor meer informatie over onze werkwijze.

Other sources you might find interesting

 

Circular economy: resource recovery waste water

Video

 

Ciricular economy: summary waste water 2030

Report (external website)

 

Energy transition powermatching city

Video

 

Energy efficiency for industry: decarbonization UK industry

Report (external website)