Skip to content

Visie en routekaart vlees

DNV GL heeft voor vleesbedrijven een visie en routekaart 2030 opgesteld. De routekaart is nodig om vast te stellen welke technologieën onder welke voorwaarden de beste kansen voor de sector opleveren. Sprongsgewijze verbetering vereist intensieve samenwerking binnen de sector en met ketenpartners, kennisinstituten, ingenieursbureaus, ontwikkelaars en bouwers van apparaten.


Doelstelling en ambities duurzame vleesverwerking
Voor 2030 formuleren de bedrijven de volgende verbeterambities:
Verbeteren Energie Efficiency met 30 tot 50%. Verduurzamen Energieproductie: 20 tot 25%. Houdbaarheid 50 tot 100% beter zonder kwaliteitsverlies tegen gelijkblijvende productiekosten. Voedselverspilling terugdringen: 2 %.

Werkwijze

Het project bevatte twee fasen. In fase 1 stelden experts, na analyse van de sector en de keten, een visie op de duurzame keten in 2030 op. Tijdens de analyse zijn 13 thema’s geïdentificeerd voor de sprongsgewijze verbetering. De directieleden van de vleesbedrijven selecteerden vervolgens vijf thema’s voor een verdiepingsslag. De resultaten uit de ketenanalyse zijn door de projectgroep omgezet in een globale visie. De visie is in twee workshops besproken met een groep vertegenwoordigers van de branche-organisaties en enkele directieleden van vleesbedrijven. Op basis van die discussie is een visie op hoofdlijnen opgesteld.

In fase 2 zijn vijf thema’s uitgediept en is de routekaart opgesteld. Voor elk thema is een groep geformeerd met ongeveer 25 ervaringsdeskundigen uit de sector en 15 kennis- en ketenpartners. Elke groep is gestart met een workshop om de kansrijke nieuwe technologieën te identificeren. Vervolgens hebben experts technologieverkenningen uitgevoerd. De resultaten zijn per thema vertaald naar een integrale visie en een samenhangend maatregelenpakket voor drie tijdvakken.

Resultaten
Het project leverde de volgende resultaten op:

 • Een gedragen visie op de duurzame vleesverwerking in 2030.
 • Een duidelijk beeld van mogelijke prestatieverbeteringen en kansrijke technologieën voor sprongsgewijze verbetering.
 • Deelrapporten voor de 5 thema’s.
 • Een virtuele kennis- en innovatie structuur inclusief een aanpak voor de verdere uitbreiding.
 • Een projectplan voor het realiseren van de visie.
 • Bedrijven hebben hun netwerk met ketenpartners, kennisinstituten en bedrijven in andere VGI-sectoren uitgebreid.
 • Per thema een set kansrijke maatregelen, die bedrijven direct op eigen kracht kunnen realiseren.
Rol DNV GL
De rol van DNV GL bestond uit:
 • Het opstellen van het plan van aanpak voor het ontwikkelen van de visie en routekaart.
 • Het voorbereiden en begeleiden van workshops.
 • Het aanreiken van methodieken en kaders voor het uitvoeren van analyses en verkenningen.
 • Het analyseren van trends, issues (knelpunten en kansen) d.m.v. desk research en het interviewen van experts.
 • Het opstellen van de sector- en ketenanalyse.
 • Het begeleiden van de externe experts bij het opstellen van technologieverkenningen (aanreiken van formats, toetsen van resultaten, etc.).
 • Het vertalen van de technologieverkenningen en workshopresultaten naar een inspirerende visie en een samenhangend maatregelpakket.
 • Het opstellen van de routekaart en projectplannen voor het realiseren van de visie.
Meer lezen
Zuinig met vlees: de routekaart vlees. Dit artikel geeft een korte praktijk omschrijving van de resultaten van en de door DNV GL ontwikkelde aanpak voor de routekaart vlees.
Visie en actieprogramma routekaart vlees; op weg naar een duurzame vleesverwerkingsketen.