Skip to content

Visie en routekaart afvalwaterketen 2030

DNV GL heeft voor de waterschappen en gemeenten een visie en routekaart voor de afvalwaterketen in 2030 ontworpen. Bij het proces zijn meer dan 100 vertegenwoordigers van waterschappen, gemeenten, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van bedrijven uit de energie, landbouw, drinkwater, food en feed sector betrokken. Input is geleverd via interviews, workshops en onderzoek.


Doel
De doelstelling van de opdracht was om te onderzoeken of en hoe de afvalwaterketen kan worden getransformeerd tot een duurzame keten, die grondstoffen, energie en water voor nuttig gebruik levert. De visie en routekaart zijn nadrukkelijk bedoeld als inspiratiebron en startpunt voor gesprekken met kennisinstituten en potentiële ketenpartners.

Werkwijze
Voor het ontwikkelen van de visie is bewust gekozen voor het werken met scenario’s. ‘Scenario’s helpen ons om buiten de gebaande paden te denken en onze blik te verruimen’ aldus Renze van Houten (projectleider visieontwikkeling en directeur bij waterschap Aa en Maas).


 
In werkgroepen zijn voor de water-, de energie- en grondstofketen per keten de belangrijkste kansen, de kenmerken en kritieke punten & technologieën geïdentificeerd. De informatie is verzameld via brainstorm sessies, literatuurstudie en interviews met experts. ‘Na de eerste workshop van de werkgroep, had ik niet verwacht dat we met zo’n goede lijst met kansen zouden komen’, aldus George Zoutberg lid van de werkgroep grondstoffen. De werkgroep grondstoffen is gestart met brainstormen over mogelijke producten, die gemaakt kunnen worden met onze grondstoffen. Daarna zijn we gaan kijken naar de marktomvang en samenwerkingspartners. Tot slot hebben externe deskundigen technologieverkenningen opgesteld.

De visie op de afvalwaterketen kan alleen gerealiseerd worden als de spelers in de keten nauw met elkaar en met kennisinstituten en koplopers in andere sectoren samenwerken. Om gesprekken tussen partners te ondersteunen heeft DNV GL visualisaties van de ketens en een kaartspel ontwikkeld.

Tot slot heeft DNV GL in samenwerking met de projectgroep en de werkgroepen de actielijnen gedefinieerd die nodig zijn om deze visie te realiseren. Voor elke actielijn zijn projectopdrachten geformuleerd.

Rol DNV GL 
 • De rol van DNV GL bestond uit:Uitvoeren trend- en scenarioverkenning.
 • Ontwerpen en begeleiden van workshops en conferenties.
 • Interviewen van experts om een beter zicht in knelpunten en verbeterpotentieel te krijgen.
 • Selecteren en ontwikkelen van scenario’s t.b.v. de visieontwikkeling.
 • Meewerken aan de visualisaties van de drie ketens en vier arrangementen (bebouwde omgeving, industrie, grondgebonden industrie en natuur).
 • Opstellen van de sectorvisie en de visie op grondstoffen, energie en asset management.
 • Begeleiden van project- en werkgroepen.
 • Integreren van de technologieverkenningen in de visies van de energie, water en grondstoffen.
 • Opstellen en (laten) vorm geven van de visiebrochure afvalwaterketen 2030.
 • Opstellen van een globaal actieprogramma voor het realiseren van de visie.
 • Ontwikkelen van een kaartspel om de communicatie binnen de waterschappen en gemeenten en de communicatie met partners over strategische kansen te faciliteren.
Meer lezen
 • Vloeibaar goud: de routekaart afvalwaterketen geeft een korte beschrijving van de resultaten en de door DNV GL ontwikkelde aanpak voor de routekaart afvalwaterketen 2030.
 • ‘Nederland barst van de grondstoffen’ een artikel uit het Nederlands Dagblad van zaterdag 2 november 2012 met onder andere een interview van Pieter de Bekker directeur Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en projectleider van fase 2 van de routekaart afvalwaterketen 2030. (Voor toegang tot het artikel moet u echter een kleine vergoeding betalen!).
 • Visiebrochure afvalwaterketen 2030.