Skip to content

Milieu Risico Analyse

Krijg inzicht in de milieurisico’s van uw activiteiten en ben ervan verzekerd dat uw installatie voldoet aan de wettelijke eisen

Een Milieu Risico Analyse (MRA) bepaalt de kans op onvoorziene lozingen op het oppervlaktewater en het effect van deze lozingen op het aquatisch milieu. Het beleid voor risico’s van onvoorziene lozingen is wettelijk vastgelegd in het BBT-document “Integrale aanpak van risico’s voor onvoorziene lozingen” (CIW, 2000). Volgens dit document dienen bedrijven plichtig aan het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo) een Milieu Risico Analyse (MRA) uit te voeren wanneer zij een (water)vergunning aanvragen. 

Analyse en verdere inzichten
Het analyseren van de risico’s begint met een analyse van de stand der veiligheidstechniek alvorens de risicovolle stoffen/installaties worden geselecteerd. De geselecteerde stoffen worden met het Proteus model gemodelleerd. De modellering stelt de risico’s op verschillende calamiteiten vast, dit betreft onder andere lekkages, het falen van overslagverbindingen en het falen van opslagtanks. Deze risico’s worden geïndexeerd tussen verwaarloosbare, acceptabele en verhoogde risico’s. Eventuele verhoogde risico’s dienen verder geanalyseerd te worden. 

Een MRA geeft u inzicht in:

  • De aanwezige hoeveelheid waterbezwaarlijke stoffen en hun aspecten
  • De locatie van deze stoffen en hoe deze op het oppervlaktewater kunnen worden geloosd
  • Het risico op mogelijke lozingen en het milieueffect
  • Welke maatregelen u kunt treffen om calamiteiten, lozingen en bijbehorende milieueffecten te beheersen

De inzichten van een MRA kunnen onder meer worden gebruikt om het bevoegd gezag te overtuigen dat uw bedrijfsvoering past binnen de geldende Wet- en regelgeving.  

Onze kennis en ervaring tot uw dienst
DNV heeft uitgebreide ervaring met het opstellen van MRA’s voor diverse type installaties. Verder is DNV betrokken in de totstandkoming van de toekomstige beoordelingskaders en MRA-modellering en hebben wij veel ervaring met het werken met Rijkswaterstaat (bevoegd gezag). U kunt er dus op vertrouwen dat uw MRA correct en toekomstbestendig zal zijn. 

Gerelateerd project

 

Milieu Risico Analyse van een grote raffinaderij in Nederland

Lees meer over dit project [Engels]

Gerelateerde diensten

Meer weten? Bekijk ons complete dienstenaanbod op het gebied van milieumanagement op onze engelse website.

 

Management van milieumaatregelen

[Engels]