Skip to content

Approved Training Course

DNV biedt certificering van opleidingen aan. De certificatie is beschikbaar voor academies, scholen en aanbieders van opleidingen in alle sectoren en branches.

Het doel van de certificering is om een uniforme kwaliteit en onafhankelijke toetsing van de opleiding te waarborgen, onafhankelijk van plaats, werkwijze en trainingsmethode.  

Het certificaat dat wordt afgegeven nadat het certificeringsproces positief is beoordeeld door DNV, is een waarborg dat aangeboden opleidingen:

 • Goed ontworpen zijn
 • Doelstellingen voor resultaten bevatten
 • Eisen opdrachtgevers, branche richtlijnen en/of competentie profielen hebben geïmplementeerd in de inhoud van de opleiding
 • Door gekwalificeerde trainers wordt gegeven
 • Geëvalueerd en verbeterd worden in lijn met de eisen van de markt en opgedane ervaringen.

Standaard DNV Approved Training Course (ATC)

De ATC standaard (norm) is bedoeld voor aanbieders van zowel externe opleidingen als "in house" training.  De DNV Approved Training Course (ATC) heeft de volgende belangrijke elementen:
 • Analyse van de opleiding, behoefte en doelgroep.
 • Design van de pedagogische elementen van de leerdoelen en beoordeling, alsmede de modulaire structuur die de verschillende leermethoden omvatten.
 • De ontwikkeling van de leermiddelen.
 • Uitvoering en levering van het leerprogramma.
 • Evaluatie van de resultaten van de eindtermen. 
 • Evaluatie en beoordeling van de wijze van examineren 

Het doel van de norm is om onder meer de eisen voor leerprogramma’s vast te stellen met betrekking tot de ontwikkeling, inhoud, levering en toetsing/examinering van opleidingen, onafhankelijk van plaats en gebruikte trainingsmethoden.
De leerprogramma's kunnen zowel klassikale training, e-learning, CBT gebaseerde materialen, simulator opleiding, formele opleiding op de werkplek als ook een gemengd programma van leren met elke combinatie van methoden en technieken omvatten. 

Certificering 

Aanbieders van opleidingen die voldoen aan de eisen van de ATC standaard ontvangen een DNV Approved Training Course Certificaat. De naam van de opleider, de naam van het opleidings programma/de training, eventuele beperkingen en een verwijzing naar de inhoud van de norm worden op het certificaat vermeld. Het certificaat krijgt een geldigheidsduur van drie jaar, met jaarlijkse beoordelingen. Na drie jaar vindt een hercertificatie audit plaats.
  

DNV Logo op certificaten

Het DNV logo mag onder vooraf gestelde voorwaarden eveneens worden afgedrukt op de certificaten die aan deelnemers, die de gecertificeerde opleiding met succes hebben afgerond, worden verstrekt. Het is nadrukkelijk geen persoonscertificaat.

Certificatieproces

Het certificatieproces bestaat uit 3 delen:
 1. de initiële beoordeling 
 2. de jaarlijkse beoordeling (periodieke audit)
 3. hercertificatie
Graag lichten wij in een persoonlijk gesprek de inhoud en aanpak voor uw organisatie nader toe. Voor het maken van een afspraak, het aanvragen van meer informatie of een offerte kunt u contact opnemen via telefoonnummer +31 102922810 of via de mail aan vakbekwaamheid@dnv.com

Downloads

 

Reglement Klachten Bezwaar Beroep