Skip to content

Hoe werkt Persoonscertificatie?

Certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsoefenaar - het kennis- en vaardigheidsniveau en de beroepshouding - inzichtelijk wordt gemaakt. Dit wordt vervolgens periodiek getoetst aan een collectief gedragen norm. Het gehele proces voldoet aan de kwaliteitseisen van de internationale ISO 17024 standaard.

Samen komen tot persoonscertificatie

Bedrijven, branches en beroepsverenigingen kunnen bij DNV een certificeringstraject aanvragen voor een specifieke beroepsgroep. Voor iedere te certificeren beroepsgroep wordt een commissie samengesteld. Deze commissie bestaat uit een brede groep deskundigen uit de eigen beroepsgroep en belanghebbende ketenpartners. De commissie formuleert de norm voor de certificering van de betreffende beroepsgroep. In deze norm zijn de competenties met bijbehorende criteria, de instroomeisen, de certificatieduur en het beoordelings- en het certificeringsproces beschreven. Er wordt bovendien een visie ontwikkeld op de permanente educatie van de beroepsgroep om actief aan te sluiten bij ontwikkelingen in de markt. De competenties van de professionals worden tijdens het certificatieonderzoek door onafhankelijke inhoudsdeskundigen getoetst aan de norm. Het gehele proces wordt gefaciliteerd door DNV met deskundige projectmanagers en internationale best practices voor het opzetten van certificatiesystemen. Zo helpt DNV de kwaliteit van vakbekwaamheden te bewaken, de competenties te borgen en te waarborgen dat het handelen van de beroepsbeoefenaar op het juiste kennisniveau, met de juiste vaardigheden en conform de actuele eisen wordt uitgevoerd.
  

DNV werkt volgens internationale richtlijnen 

Alle door DNV uitgegeven persoonscertificaten zijn tot stand gekomen via de internationaal erkende accreditatienorm ISO 17024. Hierin staan de algemene kwaliteitsvoorwaarden beschreven voor het certificeren van personen. DNV is door de Nederlandse Raad voor Accreditatie tegen de ISO 17024-norm geaccrediteerd als Certificatie Instelling voor certificatie van vakbekwaamheid. Daarmee garandeert DNV dat de door haar uitgegeven certificaten voldoen aan internationaal geaccepteerde kwaliteitsnormen.
  

Openbaar register van gecertificeerden 

Professionals die beschikken over een geldig DNV-certificaat staan vermeld op CertCheck. De site biedt iedereen de mogelijkheid om de DNV-persoonscertificaten en hun geldigheidsuur te verifiëren.
 

Certcheck

De geldigheid van door DNV uitgegeven persoonscertificaten kan worden geverifieerd via onze website www.certcheck.nl.