EIA-accreditatie

DNV voert voor de NOBCO het EIA-accreditatieproces uit. EIA is een middel om de actuele vakbekwaamheid van de coach te kunnen vaststellen en een coach te kunnen waarderen op het niveau waarop hij of zij opereert.

Daarmee maakt een coach voor zichzelf, maar zeker ook voor de beroepsgroep en de afnemers van coaches transparant op welk niveau coachingsdiensten worden aangeboden.
 
Het EIA-toetsingssysteem kent kwalitatieve en kwantitatieve meetinstrumenten en waardeert de coach op zijn/haar relevante competenties, relevante werkervaring en de toepassing daarvan in een lopende praktijk; van de coach wordt daarbij verwacht dat hij/zij inzichtelijk maakt hoe hij/zij leert en reflecteert en een beeld schetst van zichzelf als geïntegreerde professional.  

Hoe werkt het aanvragen van EIA-accreditatie?

Als coaches zich bij de NOBCO hebben aangesloten, verwerven zij de status ‘pre-EIA’. Van de coach wordt aansluitend verwacht dat hij/zij zich binnen een periode van 2 jaar laat accrediteren. Daartoe wordt de coach uitgenodigd via het persoonlijke deel van de NOBCO-website een aanmelding in te dienen voor de EIA-aanvraag. De aanvraag bestaat uit een portfolio dat voldoet aan de randvoorwaarden en richtlijnen die staan verwoord in de EIA-Handleiding Aanvraagprocedure.
 
Aan een aanvraag zijn kosten verbonden. Deze tarieven zijn door de NOBCO/EMCC vastgesteld en op haar website gepubliceerd. Een aanvraag wordt in behandeling genomen zodra de kosten zijn voldaan.
 
Het EIA-niveau wordt toegekend door een NOBCO-EMCC EIA-toetsingspanel, dat zich laat adviseren door DNV en een team van assessoren. DNV voert daarbij een toets uit waarbij beoordeeld wordt of de aanvrager voldoet aan de nominale criteria; aansluitend voert een team van assessoren een inhoudelijke toets uit. Het is mogelijk dat de aanvrager om aanvullende informatie of bewijsstukken wordt gevraagd. De aanvraag wordt maximaal gewaardeerd op het niveau waarop deze is ingediend. De aanvrager mag ervan uitgaan dat de aanvraag binnen 3 maanden is getoetst en ontvangt een onderbouwd toetsingsrapport.  Als een aanvraag wordt gehonoreerd, zal de coach ingeschreven worden in het NOBCO-register en is de coach op die manier zichtbaar en vindbaar.
 
De EIA-accreditatie geldt voor een periode van 5 jaar. In deze periode wordt van de coach verwacht dat hij/zij zich blijvend professioneel ontwikkelt. Na afloop kan de coach zich laten her-accrediteren. De voorwaarden daarvoor worden nader door de NOBCO/EMCC vastgesteld. Uiteraard kan een coach op ieder moment een aanvraag voor een hoger niveau indienen.

Welke accreditatieniveaus zijn er?

EIA kent 4 verschillende niveaus van accreditatie:
•    Foundation
•    Practitioner
•    Senior Practitioner
•    Master Practitioner

Het EIA-normenkader is erop gebaseerd dat coaches al vroeg in hun loopbaan geaccrediteerd kunnen worden. Naarmate een coach zich ontwikkelt en ervaring opbouwt, kan deze op een hoger niveau erkend worden. Zo is er voor iedere coach een herkenbaar niveau.

EIA is gebaseerd op een verfijnd systeem van competenties, het zogenaamde “Competence Framework”. Daarnaast worden werkervaringseisen gesteld en wordt van een coach verwacht dat hij/zij zich professioneel ontwikkelt. De uitgangspunten voor EIA-accreditatie staan verwoord in de Handleiding Aanvraagprocedure. Een hoger accreditatieniveau veronderstelt meer omvattende competenties en meer werkervaring; van een coach die accreditatie aanvraagt voor een bepaald niveau, wordt dan ook verwacht dat alle onderliggende randvoorwaarden zijn ingevuld.

Waaraan dient een portfolio te voldoen?

De aanvrager focust in een portfolio op relevante coachingswerkzaamheden. In de Handleiding Aanvraagprocedure staat uiteengezet welke elementen in een portfolio naar voren dienen te komen. Het is dat ook raadzaam deze handleiding secuur door te nemen bij het opstellen van een portfolio. In een portfolio gaat de aanvrager in op alle aspecten die relevant zijn voor de EIA-aanvraag. Als om bewijsstukken wordt gevraagd, wordt de aanvragende coach verondersteld deze beschikbaar te kunnen stellen. Als bewijs voor werkervaring kunnen contracten, facturen en/of evaluatieformulieren geaccepteerd worden die werkzaamheden als coach voor een bepaalde cliënt duiden. De aanvrager focust in een portfolio op relevante coachingswerkzaamheden; EIA doet daarbij geen uitspraak over anderssoortige werkzaamheden die de aanvrager in zijn of haar beroepspraktijk uitoefent of heeft uitgeoefend.

Dien hier uw EIA-accreditatie in.