Skip to content

Klant cases Technology outlooks en trendverkenningen

Trends zijn ontwikkelingen die al enige tijd spelen en waarvan de verwachting is dat ze ook de komende periode nog van invloed zijn.


Trendverkenningen en technology outlooks vormen veelal bouwstenen voor scenario’s en routekaarten. Het systematisch analyseren van trends is vaak een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Trends zijn ontwikkelingen die al enige tijd spelen en waarvan de verwachting is dat ze ook de komende periode nog van invloed zijn. Trends hebben altijd een bepaalde richting. Trends worden vaak ingedeeld op basis van een inschatting van scope, levensfase en impact. Qua scope wordt vaak onderscheid gemaakt naar mega, macro en micro trends. De indeling naar levensfase bevat in ieder geval opkomende, volwassen en afnemende trends. Een andere veel gebruikte indeling naar levensfase is de Gartner hype cycle voor technologie trends. Het systematisch analyseren van trends is vaak een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. We analyseren, rapporteren, interviewen experts, organiseren workshop en zetten e-surveys uit om een goed beeld te krijgen van de drivers en de mogelijke ontwikkeling en impact van de trends. Bij het opstellen van technologie outlooks gebruiken we technieken als waarschijnlijkheidsanalyse, impactanalyse, gevoeligheidsanalyse en levensfase modellen. We gebruiken criteria om de kans op technische en commerciële doorbraken van opkomende, disruptieve technologieën vast te stellen. Indien gewenst identificeren we Early Warning Signals en definiëren we een Early Warning System om ontwikkelingen te monitoren.


Hieronder volgen enkele voorbeelden van door ons opgestelde outlooks en verkenningen:


Technology outlook 2025
Elk 5 jaar publiceert DNV GL gebaseerd op eigen onderzoeken en ontwikkelingen een technology outlook. De outlook 2025 start met een overzicht van de belangrijkste trends en een analyse van de belangrijkste drivers voor technologische innovatie. Daarna volgt de kern: de specifieke technology outlooks voor shipping, energy en life science. In het stuk over energy stelt DNV GL dat 10 technologische trends samen de basis zullen vormen voor een nieuwe energierealiteit en de bestaande elektriciteitssystemen transformeren. Zie: to2025.dnvgl.com.

Technology outlook scheidingstechnologieën
Voor de Vlaamse chemische industrie heeft DNV GL een outlook scheidingstechnologieën opgesteld. Via desk research, interviews met experts en een workshop met onderzoekers en vertegenwoordigers van chemische bedrijven hebben we veelbelovende technologieën en de drivers voor de verder ontwikkeling van deze technologieën geïdentificeerd. Voor achttien technologieën hebben we de huidige stand, de sterke en zwakke punten, mogelijke toepassingen en de ontwikkelingen tot 2030 vastgesteld. Ook hebben we de belangrijkste randvoorwaarden voor de succesvolle ontwikkeling en toepassing van scheidingstechnologieën benoemd. De resultaten zijn gebruikt als input voor diverse road maps.

Trendanalyse haven van Rotterdam
Om beter in te kunnen spelen op de verwachte energietransitie heeft DNV GL met 12 medewerkers van het havenbedrijf trends en wild cards geïdentificeerd, die van belang zijn voor de energietransitie en impact hebben op de haven. Voor deze trends en wild cards hebben we in een interactieve discussie op een intuïtieve wijze de waarschijnlijkheid en impact in kaart gebracht. De heeft geleid tot een short list van trends waarvoor DNV GL fact sheets heeft opgesteld. Voor de analyse zijn drives voor de trends en mogelijke ontwikkelingen van de trend in kaart gebracht. Ook hebben we een kwalitatieve gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Vervolgens hebben we in een workshop met medewerkers van het HBR de impact op het havenbedrijf en mogelijk acties vanuit de haven benoemd.

Trendanalyse voor een duurzame ontwikkeling van de Waddenregio
In deze studie heeft ons team  via een combinatie van desk research en interviews de belangrijkste trends voor de toekomst van de regio geïdentificeerd en beschreven. De beschrijving bevat per trend informatie over de huidige situaties, drivers, mogelijke ontwikkelingen en eerste lijst met de mogelijke impact op de regio. De trends zijn in een tweedaagse workshop met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisatie besproken en verder uitgewerkt. Bij de uitwerking lag de nadruk op de diverse onzekerheden in de trendontwikkeling en de impact voor de sectoren.

Wild Card & Early Warning Systeem haven van Rotterdam
Om beter in te kunnen spelen op ontwikkelingen in een zeer dynamische omgeving wil het havenbedrijf van Rotterdam (HBR) eerder en beter nieuwe trends en ontwikkelingen identificeren. In een aantal workshops heeft DNV GL hiervoor methoden aangereikt zoals wild card analysis, analyse van disruptieve technologieën en Early Warning Signal Identificatie. Voor 5 door HBR geselecteerde wild cards heeft DNV GL Early Warning Signals benoemd, die duiden op een mogelijke doorbraak of trendbreuk. Deze signalen zijn in een bijeenkomst met het HBR aangevuld, geprioriteerd en verder uitgewerkt.

Global opportunity report 2016
In dit rapport schetsen DNV GL, de UN Global Compact en Monday Morning Global Institute hoe 5 risico’s vertaald kunnen worden naar 15 kansen. De 5 risico’s zijn: afnemende bio diversiteit in de oceanen, weerstand tegen medicijnen, emissie van vervoer, verloren generatie en de wereldwijde voedselcrisis. Het rapport is tot stand gekomen met medewerking van 250 duurzaamheidsexperts 5.000 vertegenwoordigers van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties uit 5 werelddelen.