Skip to content

Interim kennis en innovatiemanagement

DNV GL is door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) benaderd voor een interim kennis- en innovatie manager. Een kort verslag van de ervaringen van een DNV GL interim kennismanager tijdens deze interessante opdracht.

Dienst Landelijk Gebied
De DLG (ca. 1300 medewerkers) is een agentschap van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij dat zich richt op de (her)inrichting van het landelijk gebied. Opdrachtgevers van DLG zijn provincies, rijkswaterstaat en het Ministerie van LNV zelf. DLG werkt op projectbasis en is in staat om het gehele proces van grondverwerving, gebiedsontwikkeling en inrichting, van planvorming tot overdracht, te verzorgen. Om het gehele en complexe opdrachtenveld te kunnen bestrijken, beschikt DLG over een grote verscheidenheid aan specialistische kennis.

DLG en kennismanagement
Bij DLG wordt kennismanagement expliciet gezien als middel om een lerende organisatie te worden. Kennis en productie hangen daarin sterk samen met een sturende rol voor het lijnmanagement. Sinds 2005 zijn voor het kennisproces in de regio’s regionale kenniscoördinatoren benoemd. Daarnaast zijn als hulpstructuur strategische kennisvelden als kennisnetwerken ingesteld. Na het vertrek van de kennis- en innovatiemanager is een interim kennismanager ingezet.

De aanpak
Toen DNV GL deze rol op zich nam, troffen we een situatie aan met weinig vertrouwen in kennis(management), zeer wisselend functionerende kennisnetwerken en een grote behoefte aan overzicht en samenhang van lopende acties. DNV GL interim manager: ‘Ik heb mij als eerste gericht op een snelle analyse van de knelpunten en het verkrijgen van inzicht in de activiteiten van de organisatie. Hierbij had ik vooral te maken met de belangrijkste ‘spelers’ met betrekking tot kennismanagement bij DLG. Samen hebben we een analyse gemaakt en actieplannen opgesteld. Gedurende deze periode heb ik mij ook gericht op het stimuleren en ondersteunen van de acties die voortkwamen uit de kennisscans.’

Integratie van kennis en leren
Centraal in het DLG kennisplan staat de integratie van kennis en leren ten dienste van de productie. Het lijnmanagement is daarmee verantwoordelijk voor kennis. Deze rol wordt echter verschillend opgepakt, met als resultaat wisselend succes in de regio’s. Interim manager: ‘Ik heb de kans aangegrepen om tijdens een leergang voor versterking van het lijnmanagement expliciet stil te staan bij de verbinding tussen kennis en het dagelijkse werk. Mijn insteek daarbij was dat kennismanagement een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de knelpunten. Er is nu een start gemaakt met het inzichtelijk maken van de acties van de kennisnetwerken en de samenhang daartussen. Het lijnmanagement heeft aangegeven dit graag op te willen pakken, maar daarbij wel behoefte te hebben aan meer overzicht, zodat ze kunnen sturen.’

Nieuw leven

De interim manager vervolgt: ‘Uit reacties van betrokkenen en informele contacten merk ik dat mijn komst en inzet het thema kennismanagement nieuw leven heeft ingeblazen. Omdat de huidige kennismanagement situatie door alle betrokken partijen als problematisch wordt ervaren, staat men open voor verandering. Helaas weten mensen dat niet van elkaar en zoeken ze elkaar niet op. Mijn rol is daarom vooral gericht op het verbinden van relaties, personen en netwerken die actief zijn binnen het kennisdomein. Maar ook op het verbinden van het kennisdomein met andere afdelingen, zoals kwaliteitsmanagement, HRM en communicatie.’