Skip to content

Kennis delen in programma's

Kennisuitwisseling binnen programma’s draagt bij aan de effectiviteit en efficiëntie van de individuele projecten en de impact van het programma als geheel.

Kennisuitwisseling
DNV ondersteunt programma’s bij het vormgeven en implementeren van kennisuitwisseling gericht op:

  • het verzilveren van synergiekansen binnen het programma, door projecten te helpen bij het verzamelen en delen van geleerde lessen;
  • de transfer en disseminatie van kennis naar vervolgprogramma’s en het bredere werkveld;
  • het mobiliseren van interne en externe kennisbronnen als impuls voor programma-onderdelen;
  • het ontwikkelen en implementeren van een infrastructuur voor communicatie, samenwerking en informatievoorziening binnen en tussen programma’s.

Ruime ervaring
DNV heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgebouwd met het implementeren van kennismanagement in nationale en internationale programma’s. Op het vlak van innovatie, onderzoek en uitvoering.

Deze ervaring is opgebouwd vanaf midden jaren negentig tot de dag van vandaag. Wij waren al leidend in kennisuitwisseling bij een tweetal meerjarige programma’s onder het vijfde en zesde kaderprogramma van de EU, waarin DNV zorg heeft gedragen voor afstemming tussen respectievelijk een 16-tal en 80-tal projecten, het werk voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van het innovatieprogramme InAxis, het kennisuitwisselingsprogramma voor SURF onderwijsinnovatieprojecten, het ondersteunen van het Europese kennisnetwerk voor Carbon Capture & Storage demonstratieprojecten, het verbinden van nucleaire faciliteiten van de Britse Nuclear Decommissioning Authority en vandaag voor het meerjarenprogramme van het Climate Technology Centre and Network, de operationele tak van het internationale klimaatakkoord UNFCCC. Kenmerkend voor al deze opdrachten is het meerjarige karakter, het bieden van een mix van gefaciliteerde kennisdeelbijeenkomsten, een web-gebaseerde infrastructuur en een strategische invulling van de rol van kennis voor onze opdrachtgevers.