Skip to content

Onderzoek naar energie-efficiëntie: bedrijven streven naar kostenbeheersing

DNV GL heeft onderzoek onder haar klanten laten uitvoeren op het gebied van energie-efficiëntie. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de Europese Energie Richtlijn, een Europese verordening die in 2012 van kracht is geworden. De kerndoelstelling van de EU is om 20% meer energie-efficiëntie in 2020 te behalen.

Onderzoek energie-efficiëntie

Hoewel de meeste bedrijven de kostenvoordelen zien van energiebesparende maatregelen, ontbreekt het in de meeste gevallen aan een heldere strategie, concrete doelen en een systematische aanpak van energie-efficiëntie binnen de organisatie. Dit blijkt uit een internationale enquête die werd uitgevoerd onder 1557 professionals.

Bedrijven zetten vooral in op energie-efficiëntie vanuit het oogpunt van kostenbeheersing, maar benutten in veel gevallen slechts een fractie van hun mogelijkheden op dit gebied.

Volg de gratis e-learning en leer alles over energie-efficiëntie

Door deze gratis e-learning training over energie-efficiëntie, leert u alles wat u moet weten. Bovendien ontvangt u een deelnemerscertificaat.

Wilt u alles weten over de energie wetgeving?

Volg dan onze gratis webinar op 15 oktober of 17 november! Schrijf u hier in.

Management van energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie wordt door de ondervraagde professionals gezien als een belangrijk vraagstuk: niet alleen in hun eigen dagelijks leven (77%) en in de samenleving  (81%), maar ook binnen hun organisatie (69%). Van de ondervraagde bedrijven beschikt 57% over een strategie met betrekking tot energie-efficiëntie en 55% hanteert meetbare doelen op dit gebied. Voor bedrijven die actief zijn in energie-intensieve sectoren, liggen deze scores ongeveer 10% hoger.

Energie-efficiëntie is echter een vrij algemene ambitie, getuige het feit dat de doelen vooral op het niveau van de organisatie als geheel (37%) worden gesteld. Slechts zeer weinig bedrijven hanteren concrete doelen voor specifieke activiteiten. Dit geldt zelfs voor bedrijven die actief zijn in energie-intensieve sectoren.

Direct de totale rapportage inzien? Klik hier voor de rapportage (Engels).

Kosten belangrijkste drijfveer voor duurzaamheid

67% van de ondervraagde bedrijven heeft de afgelopen drie jaar geïnvesteerd in initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie. Kosten vormen de belangrijkste drijfveer voor deze duurzaamheidsinitiatieven: 46% van de ondervraagde bedrijven heeft geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen gericht op de aanschaf van energiezuinige apparatuur of op het terugdringen van het energieverbruik en de energiekosten. Bedrijven nemen weliswaar concrete initiatieven om hun energiemanagement te optimaliseren, maar een langetermijnvisie ontbreekt in de meeste gevallen. Zo heeft slechts 26% een energiemanagementplan opgesteld.

Blik op de toekomst

De verwachting voor de toekomst is dat bedrijven hun inspanningen op het gebied van energie-efficiëntie verder zullen intensiveren door een meer weloverwogen aanpak te volgen. Activiteiten gericht op het terugdringen van de energiekosten en het energieverbruik zullen ook in de toekomst de meest gebruikelijke maatregelen blijven, maar daarnaast zullen bedrijven ook steeds vaker inzetten op meer strategische maatregelen zoals het trainen van personeel (+13% vergeleken met nu), het inventariseren van mogelijkheden voor energiebesparing (+8%) en het opstellen van een energiemanagementplan (+7%).

Luca Crisciotti, CEO van DNV GL - Business Assurance merkt in dit verband op: “Jammer genoeg hanteren de meeste bedrijven geen integrale aanpak met betrekking tot energie-efficiëntie. We zien in veel gevallen dat het streven naar energie-efficiëntie niet op alle niveaus van de organisatie wordt doorgevoerd. Bovendien zijn bedrijven vooral gefocust op het terugdringen van de energiekosten en het energieverbruik. Hoewel daar niets mis mee is, ontbreekt het bedrijven in veel gevallen aan een weloverwogen aanpak waarmee ze de mogelijkheden op het gebied van energiemanagement volledig kunnen benutten. Door een energiemanagementsysteem in te voeren, kunnen bedrijven een heldere strategie opstellen en deze vervolgens vertalen naar effectieve maatregelen. Het aanpakken van uitdagingen op het gebied van energie-efficiëntie kan zeker niet alleen op operationeel niveau plaatsvinden.”

Download hier het gehele rapport (Engels)

Meer informatie

Wat kan DNV GL voor u betekenen m.b.t. de energie audits?

  • De ISO 50001 certificatie audit. Hierbij wordt uw organisatie gecertificeerd op basis van de ISO 50001 en krijgt u een internationaal erkend certificaat. De ISO 50001 certificatie audits vinden vervolgens jaarlijks plaats;
  • De EED energie verificatie audit. Hierbij voeren wij een 4-jaarlijkse audit uit waarbij wij toetsen op de implementatie van de EED richtlijnen in uw organisatie;
  • De uitgebreide EED energie audit. Hierbij voeren wij een 4-jaarlijks onderzoek uit bestaande uit analyses en energie berekeningen op basis van de EED richtlijnen. Wij sluiten dit af met een rapportage die u kunt overleggen aan uw bevoegd gezag in het kader van de EED.

Viewpoint - klanten panel

Elk kwartaal laat DNV GL wereldwijd onderzoek uitvoeren onder haar klanten. In deze onderzoeken worden actuele onderwerpen meegenomen om de trends en ontwikkelingen te volgen. Elke klant van DNV GL kan hier vrijblijvend aan deelnemen. Kijk hier voor meer informatie over Viewpoint.