Skip to content

Noordzee biedt volop mogelijkheden voor een duurzame energievoorziening in 2050

Het eindrapport is een belangrijke bouwsteen voor het te vormen beleid.

ARNHEM, 4 december 2020 – Energie adviesbureau DNV GL presenteert vandaag het eindrapport met resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking op de Noordzee na 2030, dat het in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft verricht. Dit rapport is een belangrijke bouwsteen voor het te vormen beleid.

In het kader van de beleidsvorming voor energieproductie in de periode na 2030 verkent het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking op de Noordzee na 2030. Hiertoe is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door adviesbureau DNV GL, dat vervolgens getoetst is door een brede werkgroep van relevante maatschappelijke organisaties zoals EBN, Gasunie, TenneT en TNO.

Het energiesysteem dat is opgebouwd in de afgelopen eeuw moet in dertig jaar worden verbouwd om te komen tot een betaalbare en duurzame energievoorziening. Het systeem zal complexer worden, met integratie van verschillende technieken, functies en sectoren om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar variabele duurzame energie. De Noordzee kan hierin een belangrijke rol vervullen.

Analyse van de resultaten van het onderzoek laat zien dat binnen de gestelde kaders vanuit het Noordzeeoverleg wind op zee in potentie aan de totale vraag van groene energie kan voldoen in 2050. Voldoende elektrificatie en de ontwikkeling van een liquide waterstofmarkt zijn daarvoor wel belangrijke randvoorwaarden. Ook is er meer dan genoeg capaciteit voor CO2-opslag. Uit het rapport blijkt ook dat er hierdoor termijn exportkansen kunnen ontstaan. Daarover is nu echter nog onvoldoende bekend, dus zal eerst de binnenlandse vraag en aanbod van duurzame energie goed op elkaar moeten worden afgestemd en zal er adaptief moeten worden ingespeeld op ontwikkelingen in het buitenland.

De Noordzee Energie Outlook 2030-2050 is een synthese van bestaande kennis en literatuur. Het rapport bevat vervolgopties en -overwegingen voor het aanbod van Noordzee energie en CO2 opslag ná het Klimaatakkoord om een bijdrage te leveren aan een CO2-neutrale energieproductie in 2050, zoals vastgelegd in de Klimaatwet.

Inzichten uit dit rapport vormen een belangrijke bouwsteen voor te ontwikkelen integraal energie- en klimaatbeleid. Waar wind op zee, aanlanding en de infrastructuur op land in samenhang zullen moeten worden bekeken om de energietransitie tot een succes te maken. Dit rapport geeft inzicht in de keuzes die nodig zijn om de kansen voor Noordzee energie te verzilveren (de zogenaamde no-regret keuzes). Ook is inzicht gegeven in de keuzes die opties kunnen uitsluiten of voor stagnatie kunnen gaan zorgen in de ontwikkeling van een duurzamer energiesysteem (de zogenaamde lock-ins).


Over DNV GL
DNV GL is de onafhankelijke expert op het gebied van risicomanagement en kwaliteitsborging, actief in meer dan 100 landen. Door zijn brede ervaring en diepgaande expertise bevordert DNV GL veiligheid en duurzame prestaties, bepaalt het industriële benchmarks en inspireert en bedenkt oplossingen. Of het nu gaat om het beoordelen van een nieuw scheepsontwerp, het optimaliseren van de prestaties van een windpark, het analyseren van sensorgegevens van een gaspijpleiding of het certificeren van de toeleveringsketen van een voedingsbedrijf, DNV GL stelt haar klanten en hun belanghebbenden in staat om met vertrouwen kritische beslissingen te nemen. Gedreven door zijn doel, het beschermen van leven, eigendommen en het milieu, helpt DNV GL de uitdagingen en wereldwijde transformaties aan te pakken waarmee zijn klanten en de wereld vandaag worden geconfronteerd, en is het een vertrouwde stem voor veel van 's werelds meest succesvolle en vooruitstrevende bedrijven.

In de energie- en hernieuwbare energie-industrie
DNV GL levert advies-, certificerings- en testdiensten aan belanghebbenden in de energiewaardeketen. Onze expertise omvat energiemarkten en regelgeving, onshore en offshore wind- en zonne-energieopwekking, elektriciteitstransmissie en distributienetten, energieopslag en duurzaam energiegebruik. Onze experts ondersteunen klanten over de hele wereld bij het leveren van een veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame energievoorziening.

Lees meer op www.dnvgl.com/power-renewables.

Download hier de managementsamenvatting en/of het volledige rapport

 

De mogelijke bijdrage van industriële vraagrespons aan leveringszekerheid

Managementsamenvatting

 

De mogelijke bijdrage van industriële vraagrespons aan leveringszekerheid

Volledig rapport