Skip to content

Noord-Brabant moet regie nemen voor de realisatie van het energiesysteem van 2050

DNV heeft een eerste kwalitatieve verkenning uitgevoerd naar het energiesysteem van Noord-Brabant in 2050 dat hoofdzakelijk is gebaseerd op duurzame energiebronnen. Om investeringen te beperken moet er nu al gekeken worden naar het plannen van energiehubs en het koppelen van de verschillende netwerken en de impact daarvan.

ARNHEM – 30 juni 2021: Nederland wil in lijn met doelstellingen van Parijs en de green deal van de Europese Unie de broeikasgasemissies voor 2050 reduceren met 95%. Tegelijkertijd willen Europa en Nederland voor hun energievoorziening minder afhankelijk worden van landen buiten de EU. Ook wil Nederland het gebruik van Groningse aardgas versneld terugdringen. De transitie naar andere duurzame energiebronnen is een enorme opgave die een grote impact heeft op de nationale en Brabantse energie-infrastructuur.

In een energiesysteem gebaseerd op duurzame bronnen, die niet het hele jaar rond beschikbaar zijn, moeten de netten voor groen gas, elektriciteit en warmte steeds meer met elkaar verbonden worden om de nodige flexibiliteit van het energiesysteem te kunnen bieden. De koppelpunten hiervoor zullen sterk verschillen in verzorgingsgebied, energiesoorten en te overbruggen tijdspanne. Om een eerste zicht te krijgen op de architectuur van de gekoppelde netten, de mogelijke koppelpunten en op de overbruggingscapaciteit, heeft DNV in opdracht van de provincie Noord-Brabant deze eerste fase systeemstudie uitgevoerd.

Uit de DNV-studie komt naar voren dat bij alle mixen sprake is van een grote extra belasting voor het elektriciteitsnet die vooral wordt veroorzaakt door de elektrificatie van processen en systemen. Knelpunten in het elektriciteitsnet kunnen voorkomen worden door slimme locatiekeuzes, het afstemmen van vraag en aanbod, of door strategische koppelingen tussen de netten voor gassen, elektriciteit en warmte. Verder concludeert DNV dat de opslag van energie hierin een substantiële rol speelt die vraagt om een goede strategische architectuurbenadering, omdat het hier gaat om aanzienlijke investeringen. Op punten waar de drie infrastructuursoorten reeds aanwezig zijn er mogelijk installaties voor conversie en opslag van warmte en stoffen in te plannen.

Een breed scala aan maatregelen om netverzwaring te voorkomen vraagt afstemming tussen diverse betrokkenen op verschillende niveaus. Volgens DNV kan de provincie kan hierin een belangrijke verbindende rol vervullen met de regie op de ruimtelijke ontwikkeling voor woongebieden, bedrijfsterreinen en zoekgebieden voor het grootschalig opslaan en produceren van duurzame energie.

Het rapport is openbaar en kan via de site van de Provincie Noord-Brabant worden gedownload.