Skip to content

Interpretatie Veiligheidsladder trede 5 vastgesteld

Begin februari is de interpretatie voor trede 5 certificatie van de Veiligheidsladder vastgesteld.

De interpretatie voor trede 5 certificatie is vastgesteld door het College van Belanghebbenden (CvB) van de Veiligheidsladder en gepubliceerd. Er zijn op dit moment nog geen bedrijven gecerticifeerd voor trede 5. 

Download hier het interpretatiedocument. 

Interpretatie trede 5

 1. Aanleiding
  Op dit moment zijn er nog geen bedrijven op trede 5 gecertificeerd. Sinds de ontwikkeling en lancering van de Veiligheidsladder in 2012 zijn er inmiddels veel organisaties op de onderliggende treden gecertificeerd, waardoor het beeld over een trede 5 cultuur concreter is geworden dan toen de Veiligheidsladder jaren geleden werd ontwikkeld. Voor de Veiligheidsladder is het van groot belang om te borgen dat indien een trede 5 certificaat wordt uitgegeven, dit een zo goed mogelijke weerspiegeling is van het beeld dat we van dergelijke organisaties hebben voor wat betreft veiligheidscultuur.
  De Veiligheidsladder is een systeem in ontwikkeling in een dynamische omgeving, die wordt uitgebreid naar nieuwe sectoren en andere landen. Met een brede groep stakeholders, die zijn georganiseerd in verschillende commissies, wordt voortdurend gewerkt aan het up-to-date houden en het optimaliseren van het certificeringsschema.
  Eind 2017 werd de discussie opgestart of de Veiligheidsladder in de huidige vorm voldoende houvast biedt voor auditoren en organisaties om te kunnen vaststellen of er bij een organisatie sprake is van een trede 5 cultuur. Op basis daarvan concludeerde het College van Belanghebbenden (CvB) van de Veiligheidsladder op 1 maart 2018 dat het nodig is de auditorrichtlijn voor trede 5 verder uit te werken. Onder meer met een algemene beschrijving waaraan je een niveau 5 organisatie kan herkennen, heldere en eenduidige definities en een nadere concretisering van de auditorrichtlijn. Het CvB concludeerde daarbij dat, voordat het beeld over trede 5 verder geconcretiseerd is, certificatie tegen de huidige eisen op trede 5 niet gewenst is. Daarom besloot het CvB tijdelijk dat er geen audits op trede 5 kunnen plaatsvinden. Het CvB was zich er terdege van bewust dat deze maatregel ingrijpend was maar desalniettemin was ze ervan overtuigd dat een pas op de plaats wenselijk en verantwoord was.
 2. Verzoek interpretatie trede 5
  Het CvB heeft de Commissie van Deskundigen (CvD) verzocht om uiterlijk 31 december 2018 een interpretatie van de auditorrichtlijn ten aanzien van trede 5 cultuur uit te werken, in aanvulling op het Certificatieschema Veiligheidsladder en Handboek Veiligheidsladder.
  Het verzoek van het CvB betrof enkel en alleen een nadere interpretatie voor trede 5, geen wijziging en/of aanvulling van de eisen. Uitgangspunt is dat het beeld dat is neergezet in het Certificatieschema en Handboek Veiligheidsladder over trede 5 cultuur in essentie correct is, maar dat met name de uitwerking in de auditorrichtlijnen aangescherpt moet worden.
  Aangezien door de Kennispartners Veiligheidsladder in het Kennisplatform ook uitgebreid gebrainstormd is over trede 5, is verzocht om waar mogelijk hun ideeën mee te nemen in de nadere interpretatie van trede 5.
 3. Uitwerking interpretatie trede 5
  De CvD heeft op basis van diverse input – en commentaarrondes bij onder andere de kennispartners en Certificatie instellingen de nadere interpretatie voor trede 5 ontwikkeld. Per januari 2019 is de nadere interpretatie trede 5, vastgelegd in een apart interpretatiedocument, door het CvB vastgesteld. Dit document bevat een aanvulling op de algemene beschrijving trede 5, additionele termen en definities en een nadere toelichting op de criteria en auditorrichtlijnen voor trede 5. Ook is nader gespecificeerd wanneer voldaan wordt aan de gestelde criteria. De eisen voor trede 5 zijn ter informatie overgenomen met daarnaast de nadere interpretatie trede 5 in de vorm van een toelichting op de criteria en auditorrichtlijnen.
 4. Implementatie
  Certificatietrajecten op trede 5 kunnen weer gestart worden vanaf 1 juli 2019. In de tussenliggende periode zullen de certificerende instellingen, auditoren en organisaties zich voorbereiden op basis van het gepubliceerde interpretatiedocument. Ervaren auditoren dienen zich apart te laten kwalificeren voor het uitvoeren van audits op trede 4 en 5. Hiervoor worden door NEN intervisie sessies over trede 5 georganiseerd. Tijdens deze sessies gaan de (ervaren) auditoren samen met een vertegenwoordiging van de CvD aan de slag met de inhoud van het interpretatie document en wisselen zij ideeën en ervaringen uit om hun beeld van trede 5 organisaties optimaal op elkaar af te stemmen. De uitkomsten van deze sessies worden door NEN vastgelegd en gepubliceerd en vormen de basis voor de toekomstige Masterclass trede 4/5.
 5. Doorontwikkeling
  De publicatie en implementatie van de interpretatie trede 5 is een eerste stap in de continue verbetering van de Veiligheidsladder. In samenspraak met de brede groep stakeholders blijft gewerkt worden aan het verder ontwikkelen en optimaliseren van de Veiligheidsladder, op basis van nieuwe ervaringen en inzichten. Dit kan er toe leiden dat naast concretisering van de auditorrichtlijn in de toekomst ook een aanscherping van de eisen kan plaatsvinden om nog duidelijker onderscheid te maken tussen de treden van de Veiligheidsladder.

Wist u dat...

Per 1 juli 2019 zal minimaal trede 3 van de Veiligheidsladder als minimumeis worden opgenomen voor alle ‘Kabelaannemers en Boorbedrijven’ van ProRail.

Wilt u meer informatie over de Veiligheidsladder?

Voor meer informatie over de Veiligheidsladder kijkt u op deze pagina.

Bent u nog niet gecertificeerd voor de Veiligheidsladder maar wilt u dit wel?

Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem contact op via 010 29 22 700. bron: www.veiligheidsladder.org

 

Wilt u een offerte aanvragen?

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

 

Trainingsaanbod

Leer uw managementsysteem volgens een specifieke norm implementeren en zelfstandig (interne) audits uit te voeren.

 

Certificeringstraject

Hoe ziet het certificeringstraject eruit? Bekijk hier alle stappen.

 

Nieuwsbrief

Ontvangt u onze nieuwsbrief al? Schrijf u in en ontvang ons nieuws en updates over certificering en trainingen.

 

Lijst met door DNV gecertificeerde organisaties

Gebruik de database om DNV certificaten te verifiëren.

 

Certificatiebeeldmerken

Download hier uw certificatiebeeldmerken.

 

Klantcases

Waarom deze klanten voor DNV kiezen.

 

Contact

Heeft een vraag voor ons?