Skip to content

HyDelta versnelt onderzoek waterstoftoepassingen

Het HyDelta-programma richt zich op een geïntegreerde aanpak van oplossingen voor het transport en gebruik van waterstof.

Actuele informatie is steeds te vinden via www.hydelta.nl

GRONINGEN,  20 januari 2021 - Met een interne kick-off is HyDelta, een landelijk onderzoeksprogramma gericht op het veilig inpassen van waterstof in de bestaande infrastructuur voor gastransport en distributie, deze week formeel van start gegaan. Het samenwerkingsprogramma beoogt om barrières voor innovatieve waterstofprojecten weg te nemen en heeft een voorlopige looptijd tot januari 2022. Innovaties die het dichtst bij markintroductie zijn worden het eerst aangepakt. Het HyDelta-consortium wordt gevormd door DNV GL, Gasunie, Kiwa, Netbeheer Nederland, New Energy Coalition, TKI Nieuw Gas / Topsector Energie en TNO.

Juist omdat er vaak praktische obstakels zijn op het terrein van vergunningen, infrastructuur of veiligheidsvoorschriften, komen innovatieve projecten niet van de grond of er treedt vertraging op. Het HyDelta-programma richt zich om te beginnen op een geïntegreerde aanpak van oplossingen voor het transport en gebruik van waterstof. Direct toepasbaar onderzoek staat hierin centraal. Geselecteerde onderwerpen zijn: technische aanpassingen in het aardgasnetwerk, veiligheid bij gebruik, metering van waterstof, geur en zichtbaarheid, standaardisering/normering, ontwikkelen van educatietrajecten, de werking van bijmengverplichtingen en de economie van de waterstofwaardeketen. Voor al deze onderwerpen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij of voortgeborduurd op lopende en geplande (internationale) onderzoeken en initiatieven.

‘Dit programma is de wegbereider naar de daadwerkelijke toepassing van groene waterstof in de praktijk. Deze stap is noodzakelijk en dringend, om de vele innovaties die zich nu ontwikkelen, te kunnen versnellen en verder te brengen,’ aldus Jörg Gigler van TKI Nieuw Gas, onderdeel van de Topsector Energie en een van de financiers van het HyDelta-programma.

Beginfase waterstofeconomie
Internationaal groeit de laatste jaren het besef dat de productie en toepassing van koolstof-neutrale waterstof een onmisbaar onderdeel van de energietransitie zal zijn. Ook in Nederland zijn initiatieven genomen, zowel vanuit het bedrijfsleven als beleidsmatig, om te komen tot de opstart van een ‘waterstofeconomie’. Ondanks alle initiatieven bevindt de ontwikkeling van een waterstofeconomie zich nog in een beginfase. Zo staan nog talloze vragen open, variërend van technische vragen rond de productie en de inpasbaarheid van waterstof in het transport- en opslagsysteem, tot vragen rond de economische en juridische aspecten ervan.

Resultaten openbaar
Op initiatief van Gasunie en Netbeheer Nederland heeft zich medio 2020 het HyDelta-consortium gevormd, bestaande uit partijen met ruime ervaring in het onderzoeken en testen van transport en toepassing van waterstof. Het consortium kan deze fase van ruim een jaar (tot eind januari 2022, met mogelijke uitloop tot eind april 2022) van de onderzoekagenda uitvoeren doordat alle hiervoor vereiste skills en ervaring bij de gezamenlijke partijen aanwezig zijn. Bij een eventueel vervolg en verbreding van het programma vanaf 2022 zullen naar verwachting verdere expertises en consortium-partners betrokken worden.

De resultaten uit het programma worden gepubliceerd en zullen daarmee openbaar zijn. Actuele informatie is steeds te vinden via www.hydelta.nl


Over HyDelta
HyDelta is een nationaal samenwerkingsprogramma gericht op onderzoek naar het op korte termijn wegnemen van barrières voor grootschalige groene waterstofprojecten zodat innovaties en toepassingen kunnen doorgaan naar de markt. Het programma brengt lopende en voorgenomen Nederlandse plannen in kaart. De focus ligt op de toepasbaarheid op de korte termijn.

Het HyDelta-consortium wordt gevormd door:
Financiering: Gasunie – Netbeheer NL – TKI Nieuw Gas / Topsector Energie
Onderzoek en uitvoering: DNV GL  – Kiwa - New Energy Coalition – TNO
Coördinatie: New Energy Coalition
Website: www.hydelta.nl

HyDelta logo

Over DNV GL  
DNV GL is de onafhankelijke expert op het gebied van risicomanagement en kwaliteitsborging, actief in meer dan 100 landen. Door zijn brede ervaring en diepgaande expertise bevordert DNV GL veiligheid en duurzame prestaties, bepaalt het industriële benchmarks en inspireert en bedenkt oplossingen. Of het nu gaat om het beoordelen van een nieuw scheepsontwerp, het optimaliseren van de prestaties van een windpark, het analyseren van sensorgegevens van een gaspijpleiding of het certificeren van de toeleveringsketen van een voedingsbedrijf, DNV GL stelt haar klanten en hun belanghebbenden in staat om met vertrouwen kritische beslissingen te nemen. Gedreven door zijn doel, het beschermen van leven, eigendommen en het milieu, helpt DNV GL de uitdagingen en wereldwijde transformaties aan te pakken waarmee zijn klanten en de wereld vandaag worden geconfronteerd, en is het een vertrouwde stem voor veel van 's werelds meest succesvolle en vooruitstrevende bedrijven.
Lees meer op www.dnvgl.nl