Business Assurance - Viewpoint

Concurrentievoordeel door veerkracht in de supply chain

Algemene Resultaten

De pandemie verstoort de doorstroom van de supply chain en veroorzaakt financiële gevolgen

Meer dan de helft (56%) van de organisaties die door COVID-19 negatieve bedrijfsimpacts ondervinden, relateert dit aan verstoringen in de supply chain. Vooral de verplaatsing van materialen, voorraden en goederen lijkt zwaar te worden getroffen. In totaal gaf 44,6% aan dat vertragingen in de bevoorrading de belangrijkste oorzaak voor de verstoringen waren.  Maar liefst 34% had te kampen met logistieke problemen en 24,3% ondervond beperkingen in de internationale handel. 

De verstoringen hebben tot een omzetdaling van 56,4% geleid. Bovendien is de productie met 39,1% gedaald en zijn de operationele kosten voor 34,8% gestegen.

COVID-19 Negative impacts on business continuity

Veel organisaties hebben een gestructureerde aanpak voor supply chain risicomanagement

Organisaties werken actief en passen een goed gefundeerde aanpak toe om de risico's in de supply chain te beheersen. Het begint met de identificatie en beoordeling van risico's (76,7%), de identificatie (45,2%) en de uitvoering (41,6%) van risicobeperkende maatregelen en het toezicht op de uitgevoerde maatregelen (50%). Toch lijken de inspanningen van organisaties vooral gericht te zijn op de dichtstbijzijnde leveranciers. Waar 58,8% rapporteert over het in kaart brengen van directe leveranciers (niveau 1), rapporteert slechts 26,2% over het in kaart brengen van sub-leveranciers (niveau 2 en verder). Dit laat de noodzaak zien voor een meer omvattende controle.

Supply Chain risk management approach

COVID-19 benadrukt de voordelen van supply chain risicomanagement

Door de aanhoudende pandemie komt het beheer van de risico's in de supply chain hoger op de agenda te staan. Voordat organisaties door de COVID-19-crisis werden getroffen, beschouwde 34,9% hun bedrijfsaanpak als volwassen. Tijdens de pandemie is dit aandeel gestegen tot 42,2% (+7,3%). Dit benadrukt het voordeel van een actief supply chain beheer en een gevoel van noodzaak als gevolg van de pandemie.

Supply Chain risk management approach

Operationele problemen en de marktsituatie domineren het risicobeeld

Het is niet verrassend dat de pandemie (41,5%) hoog op de lijst van belangrijke risico's in de supply chain van organisaties terug komt. Toch komt dit achter de volgende punten: het tekort aan arbeidskrachten en competenties (47,6%), de marktvolatiliteit (46,8%), de productkwaliteit en -veiligheid (43,5%) en het financiële/bancaire karakter (41,9%).  Als er gekeken wordt naar hetgeen wat organisaties als het belangrijkste punt van productkwaliteit en -veiligheid aanduiden, vallen de volgende zaken op: de pandemie is indirect van invloed is op de andere risico's; daarnaast lijkt het erop dat het belangrijkste risicobeeld grotendeels wordt bepaald door factoren als competentie, capaciteit, markt, en productkwaliteit en -veiligheid.

More relevant risks in supply chain

Communicatie en controle zijn essentieel voor risicobeperkende maatregelen

Een groot aantal van de organisaties lijkt de best-practice te volgen om de risico's in de supply chain in 4 stappen te beperken. Het uitgangspunt hiervan is om de verwachtingen aan de leveranciers te communiceren (57,4%). Daarop volgt het verzoek om specifieke informatie te verstrekken (44,2%), audits uit te voeren (40,9%) en leveranciers te vragen om verbeteracties te implementeren (38,9%).  Interessant is dat 33,5% aangeeft het leveranciersbestand te hebben uitgebreid in plaats van verkleind (5,5%).  Dit zou erop kunnen wijzen dat organisaties systematisch proberen het risico te spreiden door niet al hun vertrouwen in één leverancier te plaatsen. De pandemie heeft een nieuw niveau van onvoorspelbaarheid en instabiliteit aan het licht gebracht waarvoor organisaties moeten worden klaargestoomd.

Actions to mitigate identified risks

Product- en marktvolatiliteit zorgen voor vergelijkbare acties

Organisaties waarbij product en veiligheid het belangrijkst zijn, hebben de neiging om zich te richten op het voeren van een gestructureerde gesprekken en het voortdurend verbeteren van de situatie. Dit begint met het duidelijk communiceren van verwachtingen (74,9%), het vragen om verbeteracties (67,4%), het vragen van leveranciers om specifieke informatie (62,3%) en het uitvoeren van beoordelingen (58,6%). Organisaties die het meest betrokken zijn bij financiële kwesties volgen doorgaans een vergelijkbaar patroon. In totaal communiceert 65% de verwachting aan de leveranciers, 51,4% vraagt om specifieke informatie en 49,3% voert beoordelingen uit.  Aan de andere kant, wanneer de marktvolatiliteit als het belangrijkste risico beschouwd wordt, hebben bedrijven de neiging om hun leveranciersbestand uit te breiden (52,6%). 

Strategies implemented in order to mitigate identified risks

Pragmatische oplossingen om de continuïteit te waarborgen

De pandemie heeft de hele wereld getroffen, waardoor er maar weinig geografieën onaangetast zijn gebleven. Daardoor hebben organisaties nog maar weinig opties en moeten zij problemen op een oplossingsgerichte manier aanpakken. Maar liefst 2 op de 3 organisaties hebben actie ondernomen om verstoringen in de supply chain te beperken. In totaal heeft 31,4% gunstigere doorlooptijden en leveringstermijnen mogelijk gemaakt, 25% heeft de bestellingen gehandhaafd ondanks een daling van de verkoop, 19,8% heeft gunstigere commerciële voorwaarden voor leveranciers herzien en 17,7% heeft zelfs geholpen met operationeel of technisch advies.
preserve Supply Chain continuity

Beperkingen dwingen tot alternatieve manieren om leveranciers te kwalificeren

De audits bij leveranciers op locatie zijn tijdens de pandemie met 28,4% gereduceerd. Deze daling is deels gecompenseerd door meer gebruik te maken van audits op afstand en van de kwalificatie van leveranciers op basis van documenten. De alternatieve methoden zijn van vitaal belang geweest voor de leverancierskwalificatieprogramma's van de organisaties en hebben ertoe bijgedragen dat het verschil met de audits op locatie bijna volledig is weggewerkt. Het is hoopgevend om te zien dat 51,8% van mening is dat audits op afstand effectief kunnen bijdragen aan hun inspanningen op het gebied van supply chain management. Ondanks het feit dat audits op afstand een gevolg van de pandemie is, biedt het bij organisaties inzicht in hoe zij op lange termijn voordeel hieruit kunnen behalen. Wanneer het toegestaan is kunnen audits op afstand in combinatie met audits op locatie een efficiënte aanvulling vormen voor de meeste kwalificatieprogramma's van leveranciers.

Impact of Covid-19 on qualification/approval of suppliers

COVID-19 is de oorzaak van strategische veranderingen en de invoering van technologieën

In de komende 3 tot 5 jaar zal COVID-19 een stempel drukken op de supply chain-strategieën van organisaties. De belangrijkste geplande verandering is het selecteren van alternatieve leveranciers (57,3%). Gevolgd door de herziening van de kwalificatiecriteria voor leveranciers (36,2%), de invoering van digitalisering (35,9%) en de herziening van de voorraadbeheerpraktijken (35,4%).  Als er gekeken wordt naar de technologieën die al zijn toegepast of die in aanmerking komen voor gebruik in de komende 3 jaar, wijst 40,6% op audits op afstand.  In totaal maakt 35,8% al gebruik van of is van plan om processen voor de analyse van grote hoeveelheden gegevens in te voeren om de besluitvorming te verbeteren en 27,7% maakt al gebruik van of overweegt de toepassing van blokchain technologie om de traceerbaarheid mogelijk te maken.

Supply chain strategy due to  Covid-19 crisis

Een duurzame supply chain wordt als veerkrachtiger beschouwd

Een groot deel van de organisaties (80,5%) beschouwt een duurzamere supply chain als een veerkrachtigere supply chain. De komende 3 jaar zal 37,5% van de leveranciers informatie over duurzaamheid vragen en zal 36,8% in gesprek gaan met leveranciers om een gezamenlijk begrip van de duurzaamheidsuitdagingen mogelijk te maken. Externe audits over duurzaamheidsthema's zullen ook vaker voorkomen, maar momenteel zijn organisaties van plan om eigen protocollen toe te passen (16,2%). Ze willen een erkende auditmethodologie toepassen (13,8%) tegen lagere tarieven.

Considering sustainable supply chain like more resilient

Industrieën in de productiesector krijgen het zwaarder te verduren

De negatieve impact van COVID-19 verschilt per bedrijfstak.  Vooral de organisaties die actief zijn in de productie sector lijken eronder te lijden. Zo blijkt uit een totaal van 66,6% van de bedrijven in de automobielsector, tegenover 55,8% gemiddeld, dat er sprake is van negatieve gevolgen van verstoringen in de supply chain.

Onder de fabrikanten van gefabriceerde metaalproducten neemt het aantal toe tot 63,4%. Als gevolg daarvan lijken organisaties in deze sectoren te kampen te hebben met aanzienlijke financiële gevolgen. In de autosector is de verkoop en de omzet in totaal met 76,8% gedaald en moest 56,8% de productie verlagen. Van de metaalverwerkende bedrijven had 61,7% te maken met een omzetdaling. Andere industrieën lijken minder ernstige verstoringen en gevolgen te ondervinden. In de voedings- en drankindustrie bijvoorbeeld, wijzen 46,9% versus de 38,7% gemiddeld op geen of een beperkte impact. Terwijl 48,8% van de bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankensector melding maakte van een daling van de verkoop, had slechts 30% te kampen met operationele beperkingen. Het beeld is vergelijkbaar in de ICT-sector, waar 51,5% geen verstoringen ondervond en 32,4% aangaf geen significante gevolgen te ondervinden.
VP 20Q4 Gen Insight 11