CO2-emissieverificatie

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Wilt u meer informatie ontvangen?

Informatie aanvragen
DNV GL (voormalig KEVS) staat voor u klaar om als onafhankelijke verificateur uw emissiejaarverslagen te verifiëren. Na positief resultaat ontvangt u een verklaring, die u kunt gebruiken als bewijsstuk voor de NEa.

Waarom CO2-emissieverificatie?

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) houdt toezicht op de uitvoering van de emissiehandel. Emissievergunningen aan bedrijven worden door de NEa verleend, daarnaast houdt de NEa ook jaarlijks toezicht op de lopende emissievergunningen. Aan het einde van elk kalenderjaar dient elk deelnemend bedrijf een emissieverslag op te stellen over de CO2-uitstoot van dat jaar. Om de betrouwbaarheid en correctheid van uw emissieverslag te kunnen garanderen, eist de NEa bij dit emissieverslag een verklaring of een verificatierapport van een onafhankelijke én geaccrediteerde verificateur, zoals DNV GL Business Assurance B.V. (voormalig KEVS).

Hoe werkt emissiehandel?
Nederlandse bedrijven hebben sinds 2005 te maken met een systeem voor handel in emissierechten: de CO2-emissiehandel (EU-ETS). Bedrijven ontvangen van de overheid voor een gehele handelsperiode CO2-emissierechten. Dit geeft een bedrijf het recht om een bepaalde hoeveelheid CO2 uit te stoten, wat te vinden is in de CO2-emissievergunning. Bedrijven die meer CO2 uitstoten dan het aan emissierechten bezit, kunnen emissierechten bijkopen of maatregelen nemen om de CO2 uitstoot te verlagen. Anderzijds kunnen bedrijven die emissierechten over hebben, deze verkopen. De handel in emissierechten draagt bij aan de vermindering van luchtvervuiling tegen zo laag mogelijke kosten. Zo heeft de EU bijvoorbeeld voor broeikasgassen vastgesteld dat de uitstoot in 2020, 21% lager moet zijn dan in 2005.

Hoe verloopt de emissieverificatie?
Wanneer uw emissiejaarverslag wordt geverifieerd, kijken wij samen met u naar een plan voor het opstellen van een kosteneffectief verificatieproces. Dit bestaat uit drie onderdelen:
•Risicoanalyse: voorafgaand aan de feitelijke verificatie. De belangrijkste risico’s en aandachtspunten worden in kaart gebracht.
•Systeemverificatie: onderzoek dat gericht is op de opzet en implementatie van het meet- en dataverwerkingssysteem en de interne kwaliteitsborging (zoals omschreven in het monitoringsplan.
•Gegevensverificatie: de cijfermatige controle van de werking van het systeem en de gerapporteerde cijfers. Deze verificatiewerkzaamheden zijn risico gestuurd.


Aan het einde van de onafhankelijke verificatie ontvangt u een verificatierapport voor de CO2-emissies. Dit document dient voor de NEa als bewijsstuk bij uw ingezonden emissieverslag. 

Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en geheimhouding
De integriteit van het verificatieproces vindt DNV GL een belangrijke zaak. Dit is gewaarborgd door de onafhankelijke positie van DNV GL Business Assurance B.V. Daarnaast hebben we zaken rondom onafhankelijkheid, onpartijdigheid en geheimhouding vastgelegd in contractuele documenten en interne richtlijnen.


Verificatie van emissie inventarissen CO2-Prestatieladder en GHG protocol
Een aspect in Invalshoek A van de CO2-Prestatieladder waarmee punten gescoord kunnen worden, is dat uw bedrijf beschikt over een uitgewerkte emissie inventaris voor scope 1 & 2 conform ISO 14064-1 en dat deze door een Verifiërende Instelling (VI) is geverifieerd (eis 3.A.2). Deze verificatie mag uitgevoerd worden door een VI die hiervoor volgens de vereisten het handboek CO2-Prestatieladder is gekwalificeerd (www.skao.nl), zoals DNV GL.
Ook voor andere schema’s en systemen zoals bijvoorbeeld het GHG protocol, kan DNV GL uw Carbon Footprint of emissierapportage op een betrouwbare en onafhankelijke wijze verifiëren.

DNV GL als uw onafhankelijke verificateur
• Onze verificateurs beschikken over een ruime ervaring in de energie-, metaal- en mijnbouwsector, papier- en kartonindustrie en chemische sector.
• Daarnaast hebben zij ook een brede kennis als het gaat om de verificaties van milieu en energie-efficiency plannen.
• Resultaten uit de klanttevredenheidsmetingen tonen aan dat onze klanten zeer tevreden zijn over de professionele en efficiënte aanpak van onze verificateurs.
• Om onafhankelijkheid en onpartijdigheid te garanderen hebben alle verificateurs een ‘Code of Conduct’ ondertekend, hierbij verklaren zij dat zij verder niet betrokken zijn in de werkomgevingen van de geverifieerde bedrijven.
• Het verificatie systeem van DNV Business Assurance B.V. is geaccrediteerd  door de Raad voor Accreditatie (RvA V-102) en hierdoor officieel erkend als onafhankelijke verificateur.
• DNV GL werkt internationaal vanuit meer dan 100 landen.
• Sinds 2008 zijn wij marktleider in Nederland op het gebied van emissieverificaties.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de verificatie van uw emmisiejaarverslag? Neemt contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak via 010 - 29 22 700 of via het contactformulier.

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Wilt u meer informatie ontvangen?

Informatie aanvragen
Future of Management Systems
Informatie aanvragen