Van+kennisanalyse+tot+concrete+acties+bij+Staatsbosbeheer

In het kader van het ondernemingsplan is de toekomstige kennisbehoefte van de organisatie in kaart gebracht. De confrontatie met het huidige kennisaanbod leerde Staatsbosbeheer op welke punten gericht kennismanagement noodzakelijk is.

De situatie
Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van een groene leefomgeving voor mens, plant en dier. Ans van Wijk (kennismanager bij Staatsbosbeheer): “We weten dat veel van onze kennis in de hoofden van onze medewerkers zit en niet altijd even goed gedeeld wordt. Dat is geen onwil. Veel experts beseffen niet dat ze kennis hebben die ze kunnen uitdragen. Binnen Staatsbosbeheer wordt vooral gestuurd op inhoud, niet op kennisdeling. Ik probeer de organisatie sterker te maken door het in kaart brengen van ons kennispotentieel. En met oplossingen te komen die binnen onze organisatie haalbaar zijn.”

De opdracht
DNV GL heeft in opdracht een kennisanalyse uitgevoerd. Dit laat een organisatie zien welke kennis ontwikkeld, gedeeld en vastgelegd moet worden.

Aanpak: prestaties koppelen aan kennis
Allereerst heeft DNV GL inzicht gekregen in de context en de strategische uitdagingen, de verwachte ontwikkelingen en de indicatoren die het succes bepalen. Vervolgens hebben we rond negen thema’s workshops georganiseerd. In alle workshops werden de volgende stappen genomen:

  1. bepalen welke relevante kennisgebieden aanwezig zijn binnen het thema
  2. in kaart brengen wat het belang van deze kennisgebieden is voor het behalen van de doelstellingen in het ondernemingsplan
  3. de aard en veranderlijkheid van de aanwezige kennis bepalen
  4. bekijken of de huidige deskundigheid, mate van verspreiding en vastlegging binnen de organisatie de ambities dekt en de risico’s in kaart brengen
  5. bedenken van acties om verbeteringen per kennisgebied te realiseren

Tot slot heeft DNV GL een quickscan van de huidige kennisinfrastructuur uitgevoerd. Op basis van de resultaten is er een rapport met aanbevelingen opgesteld.

Resultaat
Voor elke workshop werden medewerkers uit de breedte van de organisatie uitgenodigd, vanuit de gedachte dat kennisgebieden niet altijd samenvallen met bepaalde afdelingen of teams. Met als positief effect dat het bewustzijn rond het belang en risico’s verbonden aan de factor kennis is verhoogd. Medewerkers zijn ook gaan inzien welke afhankelijkheden er zijn in de kennisketen. Vooral de ervaringskennis van de mensen die met hun laarzen in de modder staan kwam goed in beeld.

Na de inventarisatie
Na de positieve ontvangst van het rapport is een aantal initiatieven ontplooid waaronder het formuleren van opdrachten, het starten van kenniskringen en het ontwikkelen van een cursus.

Toegevoegde waarde
Ans: “Het samenwerken met externe deskundigen werkt goed binnen Staatsbosbeheer. Kennisdelen en ontwikkelen wordt professioneler aangepakt. De inventarisatie van de kennisbehoefte is inspirerend en waardevol geweest. DNV GL adviseurs Eelco Kruizinga en Franka van Alphen beantwoordden vragen rond kennis van deelnemers aan de workshops met behulp van ervaringen uit andere organisaties. Deze kennis hebben zij vervolgens vertaald naar de Staatsbosbeheer thematiek. Het gaf ons ook het gevoel dat we niet de enigen zijn die in deze – voor ons lastige - fase zitten. Mijn collega’s en ik hebben in dit project veel geleerd over kennisprocessen’.

Advies

Zicht op toekomstige kennisbehoefte van uw organisatie.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met managing consultant Rob van der Spek.

Telefoon

+31 (0)6 54781900

E-mailrob.van.der.spek@dnvgl.com

>>